(Ảnh chi tiết thông báo tuyển sinh Liên thông và VB2 năm 2018 - Nếu PC or mobile không xem được file PDF --> Click vào link này để xem)