Nội dung kế hoạch cụ thể như sau:Danh sách học sinh, sinh viên chưa hoàn thiện các học phần xem tại bảng tin nhà trường.
Trân trọng!