Tổng số cán bộ công nhân viên, giảng viên nhà trường: 70 cán bộ (trong đó số có trình độ sau đại học chiếm 30%)


Bộ máy tổ chức nhà trường, cụ thể như sau:


Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
Các phòng chức năng: Phòng Đào tạo-NCKH-QHQT; Phòng HC-TC-QT-ĐS; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Phòng Quản lý HS-SV;
Các khoa: Khoa Y (05 bộ môn trực thuộc); Khoa Dược (02 bộ môn trực thuộc); Khoa KHCB (03 bộ môn trực thuộc);