I. Phòng - Khoa - Trung tâm

BAN GIÁM HIỆU
P. ĐÀO TẠO
(Đ/c Trần Tiến Dũng)
P. KẾ HOẠCH TC
(Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy)
P. HÀNH CHÍNH TC
(Đ/c Bùi Thị Hương)
KHOA Y
(Đ/c Hoàng Thị Huế)
KHOA DƯỢC
(Đ/c Hoàng Thị Thu Huế)
KHOA KHCB
(Đ/c Đinh Xuân Hợp)
TT NGOẠI NGỮ-TIN HỌC
(Đ/c Phạm Quỳnh Nga)
TT THÔNG TIN THƯ VIÊN
(Đ/c Bùi Thị Hoa Vinh)

II. Danh sách bộ môn trực thuộc:
Khoa Khoa học cơ bản (02 bộ môn trực thuộc)
B.môn: Chung
(Đ/c: Ngô Gia Thế)
B.môn: Văn Hóa
(Đ/c: Nguyễn Thế Huy)
 
Khoa Y (04 bộ môn trực thuộc)
B.môn: Y học cơ sở
(Đ/c: __)
B.môn: Y học cổ truyền
(Đ/c: Nguyễn Thị Lan)
B.môn: Nội, Ngoại, Nhi
(Đ/c: Vũ Hồng Núi)
B.môn: Điều dưỡng
(Đ/c: Trần Thị Then)
 
Khoa Dược (02 bộ môn trực thuộc)
B.môn: Hóa dược
(Đ/c: __)
B.môn: Bào chế
(Đ/c: __)