Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Cao Đài - Bí thư Đoàn trường; đồng chí Phạm Ngọc Cương - Ủy viên BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường; các đồng chí trong BCH Đoàn trường và BCH các chi đoàn trong toàn trường.
Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt về các chuyên đề trọng tâm, những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn trường. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tuổi trẻ trường CĐ Y tế Hưng Yên quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn vào cuộc sống.